ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิภัทร ถึงแสง

นางสาวณฤดี ห้วยใหญ่
ครู คศ.3