ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศราวุฒิ โชคเหมาะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ