ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรุจิรา แสนใจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธัญลักษณ์ มาตขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายศราวุฒิ โชคเหมาะ
ครูผู้ช่วย