ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศราวุฒิ โชคเหมาะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ