ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรพล บุญพิมพ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักดา เกียรติศรีใส
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2