ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัฒนา ปุรินัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกันทิมา บุปผา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2