ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัฒนา ปุรินัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกันทิมา บุปผา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2