ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริเทพ สิมาวัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิภัทร ถึงแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1