ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิภัทร ถึงแสง
ครู คศ.3