ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพชรา ถูระวรรณ์
ครู คศ.3

นายวีระพงษ์ พลสอน
ครู คศ.2