ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

               

ระดับชั้น

เพศ

 

รวม

 

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาล  1

14

12

26

 

อนุบาล  2

23

13

36

 

รวมอนุบาล

37

25

62

 

ประถมศึกษาปีที่  1

10

15

25

 

ประถมศึกษาปีที่  2

22

13

35

 

ประถมศึกษาปีที่  3

19

25

44

 

ประถมศึกษาปีที่  4

22

22

44

 

ประถมศึกษาปีที่  5

24

20

44

 

ประถมศึกษาปีที่  6

36

34

70

 

รวมประถมศึกษา

133

129

262

 

มัธยมศึกษาปีที่  1

35

27

62

 

มัธยมศึกษาปีที่  2

33

16

49

 

มัธยมศึกษาปีที่  3

33

38

71

 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

101

81

182

 

รวม

271

235

506