ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม

เวลาเรียน ( ชั่วโมง/ปี )

ระดับประถมศึกษา

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

§ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

 

240

 

240

 

240

 

160

 

160

 

160

 

120

(3นก.)

 

120

(3นก.)

 

120

(3นก.)

คณิตศาสตร์

 

200

200

200

160

160

160

120

(3นก.)

120

(3นก.)

120

(3นก.)

วิทยาศาสตร์

 

80

80

80

80

80

80

120

(3นก.)

120

(3นก.)

120

(3นก.)

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ประวัติศาสตร์

120

 

80

 

40

120

 

80

 

40

120

 

80

 

40

120

 

80

 

40

120

 

80

 

40

120

 

80

 

40

160

(4นก.)

120

 

40

160

(4นก.)

120

 

40

160

(4นก.)

120

 

40

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

80

80