ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ   (Mission)

โรงเรียนบ้านโนนบาก  มิตรภาพที่ 83 จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 3 จัดการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อปวงชน  ผู้เรียน   ในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ดังนี้

1.   จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามศักยภาพ

2.   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเกิดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี

3ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4เน้นส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. โรงเรียนจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา