ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

         โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ