ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนบาก  มิตรภาพที่ 83   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4   พฤษภาคม  พ.. 2493  ระยะแรก    นักเรียนในโรงเรียนได้เปิดเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโดม  ต่อมาโรงเรียนบ้านโนนบากได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน (ปัจจุบันเป็นที่นาของโรงเรียน) โดยการนำของนายสน  ตั้งจิต  กำนันและนายสุภีร์ พันธ์ยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายสาย เสนาคุณ ครูใหญ่  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝก  ขนาด  8 X 12  เมตร  โดยใช้งบประมาณ  3,000  บาท ต่อมานายสาย  เสนาคุณถึงแก่กรรม นายสนั่น ปริบาล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ได้งบประมาณจากทางราชการ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งชาวบ้านบริจาควัสดุอุปกรณ์สมทบสร้างอาคารเรียน    ขนาด  7 X 9  เมตร  นายสนั่น    ปริบาล   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์  นายประวัติ พระเมเด จึงได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

ปี พ.. 2525  ตำแหน่งผู้บริหารได้เลื่อนจากตำแหน่งครูใหญ่เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และเมื่อ  พ..2529  นายประวัติ พระเมเด  เกษียณอายุราชการ นายสงวน  แสนทวีสุข  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน     ปี  พ.. 2539     ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านโนนบาก    ได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

ปี พ..2536 โรงเรียนบ้านโนนบาก มิตรภาพที่ 83ได้เปิดสอนในระดับขยายโอกาสทางการศึกษา  พ..2539 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาตามลำดับ

ปี พ..2543 นายสงวน แสนทวีสุข ได้เกษียณอายุราชการ   นายสุวรรณ    คันธจันทร์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

          ปี พ.ศ. 2544  นายสุรเวศ  มณีภาค ได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน เมื่อนายสุรเวศ  มณีภาค ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ ร.ร.นาคสมุทรสงเคราะห์

          ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 นาย สกลไกร  ใจภพ ได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน

          ในปัจจุบัน นายสนทนา  งานในเมือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  จำนวน 506  คน  ครูสายงานบริหาร 2 คน ครูสายงานการสอน  26  คน   พนักงานราชการ  จำนวน  คน   นักการภารโรง   จำนวน   คน  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 คน